2015 - 2017
Data dodania: 2010-12-22
 Budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych w gminie Wolsztyn

Projekt nr UM15-6922-UM1500225/09


„Budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych
w gminie Wolsztyn”.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


INFORMACJA DOT. PODPISANEJ UMOWY NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.W odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gmina Wolsztyn złożyła stosowny wniosek w siedzibie Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Projekt p.n. „Budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych w gminie Wolsztyn” złożono w ramach działania z zakresu odnowy i rozwoju wsi, objętego w/w programem.

Efektem podjętych decyzji na poszczególnych szczeblach oceny i wyboru projektów jest umowa o dofinansowanie projektu, zawarta w dniu 22 października 2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Wolsztyn reprezentowaną przez Burmistrza Wolsztyna. Przyznana pomoc finansowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 290 tys. zł bezzwrotnej dotacji w formie refundacji poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

 

 

 

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

  • zagospodarowanie placu przy ul. Rolnej w Karpicku poprzez budowę sceny, boiska do tenisa, boiska do piłki ręcznej oraz urządzenie placu zabaw,
  • budowę boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum oraz budowę trybun na boisku sportowym w Kębłowie,
  • renowację nawierzchni trawiastych na boiskach sportowych
    w Gościeszynie i Wroniawach.

 


 Inwestycje Gminne

Partner
- 2017 -
Porządkowanie drzewostanu na terenie wyspy Tumidaj na Jeziorze Wolsztyńskim
Partner
- 2016 -
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Parku Miejskim w Wolsztynie opracowana przez ZSO w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Badania fizyko-chemiczne wody i osadów dennych oraz pomiary hydrologiczne Jeziora Wolsztyńskiego i jego zlewni
Partner
- 2016 -
Monitoring środowiska i ograniczenie zagrożenia pożarowego lasów poprzez zakup i montaż zestawu do monitoringu wizyjnego


Partner
- 2016 -
Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorstw
Partner
- 2016 -
Przebudowa drogi od ul. Żeromskiego do drogi obwodowej w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2025
Partner
- 2016 -
Kampania edukacyjna na terenie gminy Wolsztyn p.n.: „Spalasz śmieci w swoim piecu? (...)


Partner
- 2016 -
Nasadzenia drzew wzdłuż ścieżek rowerowych oraz dróg gminnych na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2016 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Budowa / przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Tłoki, Nowe Tłoki, Obra)
Partner
- 2016 -
Termomodernizacja budynku przeznaczonego na mieszkania komunalne przy ul. Przemysłowej w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie


Partner
- 2015 -
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kębłowo, gm. Wolsztyn
Partner
- 2015 -
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie
Partner
- 2015 -
Budowa drogi w Tłokach w kierunku m. Rostarzewo
Partner
- 2015 -
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Świętno, gm. Wolsztyn
Partner
- 2015 -
Budowa wieży obserwacyjno - widokowej na terenie leśnictwa Świętno


Partner
- 2015 -
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wolsztyn
Partner
- 2015 -
Rewaloryzacja parku w zespole parkowo – pałacowym w Wolsztynie
Partner
- 2015 -
Budowa PZU Trasy Zdrowia
Partner
- 2015 -
Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo


Środki pozabudżetowe pozyskane przed rokiem 2015 oraz wybrane projekty zrealizowane ze środków unijnych


Partner
Zestawienie środków zagranicznych pozyskanych do końca 2014 roku
Partner
Zestawienie środków krajowych pozyskanych do końca 2014 roku
Partner
Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz świetlic wiejskich na terenie gminy Wolsztyn
Partner
Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn
Partner
Budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych w gminie Wolsztyn


Partner
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Stary Widzim, Rudno, Wilcze
Partner
Budowa infrastruktury turystyczno – sportowej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Wolsztynie
Partner
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki
Partner
Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn – etap II
Partner
Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn – etap III
Niniejsza strona jest integralną cześcią oficjalnej strony Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn
Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Osób online: 1
stat4u


Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2017
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"